Novom informativnom brošurom „Protiv nasilja nad ženama“ Austrijski fond za integraciju podržava osobe iz zdravstvenog i socijalnog sektora koji su suočeni sa ovom temom u svakodnevnom radu. Fokus se vrši na preporuke za djelovanje sa žrtvama, preventivnim mjerama, kao i podizanju svijesti o ovoj temi. Brošura je sastavljena u saradnji sa Austrijskim Crvenim krstom i Institutom za zdravlje žena i muškaraca i služi kao izvor informacija za prevenciju u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojkama.

Brošura pruža informacije o glavnim oblicima i posljedicama nasilja nad ženama i djevojkama, kao i o mogućnostima prevencije. Potrebno je informisati čitaoce o pravnoj situaciji i dati preporuke za dalje djelovanje. U fokusu su prvenstveno tradicionalni i takozvani kulturni oblici nasilja, prinudni brak, trgovina ljudima i ženama, sakaćenje ženskih genitalija, rasno nasilje i nasilje za vrijeme bjekstva. Brošura sa informacijama je dostupna za preuzimanje na: www.integrationsfonds.at/mediathek

Austrijski fond za integraciju nudi pomoć ženama

Centralni fokus Austrijskog fonda za integraciju je promocija i podrška žena i djevojaka sa migracionim porijeklom: migranti se informišu na kursevima i seminarima o mogućnostima u Austriji, s ciljem da se unaprijedi njihov samostalni život. Pored toga, centri za integraciju nude savjetodavne formate i informativne događaje za unapređenje i integraciju na tržištu rada za žene i djevojke sa migracionim porijeklom, kao i za ostale osobe na polju integracije. Od strane Austrijskog fonda za integraciju se, u okviru Austrijskog fonda za integraciju za osnaživanje žena i djevojaka sa migracionim porijeklom, finansira 19 projekata širom Austrije sa dva miliona evra. Akcenat se stavlja na žene i djevojke, koje su žrtve nasilja u ruralnim regionima, na mladima i djeci, koji su žrtve seksualnog nasilja ili na projekte sa fokusom na preventivne mjere zaštite od rodnog nasilja. Dodatne ponude o fokusu na žene Austrijskog fonda za integraciju možete pronaći ovdje: www.integrationsfond.at/frauen